در باره

Northeast Health Partners دارای مجوز از ایالت کلرادو ، بخش بیمه ، به عنوان یک شبکه ارائه دهنده خدمات دارای مجوز محدود است و تابع قوانین و مقررات مختلفی است که بر عملکرد آن حاکم است. ما به عنوان یک سازمان منطقه ای تحت قرارداد با دولت ، خدمات بهداشت جسمی و رفتاری را برای افرادی که در ده (10) شهرستان ما زندگی می کنند ، مدیریت می کنیم. ما با هر دو مقررات فدرال و ایالتی حاکم بر عملکرد برنامه های بهداشتی مراقبت های مدیریت شده که با بودجه بهداشت و درمان فدرال و ایالتی تأمین می شوند ، مطابقت داریم