အကြောင်း

Northeast Health Partners ကို အာမခံဌာနခွဲ၊ ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်မှ လိုင်စင်ရ ဝန်ဆောင်မှုလိုင်စင်ရ ပံ့ပိုးပေးသူကွန်ရက်တစ်ခုအဖြစ် လိုင်စင်ရထားပြီး ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အုပ်ချုပ်သည့် ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းအမျိုးမျိုးကို လိုက်နာပါသည်။ နိုင်ငံတော်နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့် ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခရိုင် (၁၀) ခုတွင် နေထိုင်သော လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အပြုအမူဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖက်ဒရယ်နှင့် ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရန်ပုံငွေများဖြင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့ထားသော စီမံခန့်ခွဲသော စောင့်ရှောက်မှု ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များ လည်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်သည့် ဖက်ဒရယ်နှင့် ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပါသည်။