ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ - ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (“ਪੀਸੀਐਮਪੀ”) ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਫਰਸਟ ਕੋਲੋਰਾਡੋ (ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦਾ ਮੈਡੀਕੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਾਕਟਰੀ ਘਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ-ਪਹੁੰਚ-ਤੋਂ-ਸੰਭਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ:

 • ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਚਿਤ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.
 • 24/7 ਫੋਨ ਕਵਰੇਜ ਕਿਸੇ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੋ ਸਦੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ;
 • ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ; ਅਤੇ
 • ਥੋੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ.
  • Urgent Care – within twenty-four (24) hours after the initial identification of need.
  • Outpatient Follow-up Appointments – within seven (7) days after discharge from a hospitalization
  • Non-urgent, Symptomatic Care Visit – within seven (7) days after the request
  • Well Care Visit – within one (1) month after the request; unless an appointment is required sooner to ensure the provision of screenings in accordance with the Department’s accepted Bright Futures schedule

ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ:

 • ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ - ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਵੀ (24) ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ.
 • ਆpਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ - ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ (7) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ.
 • ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ - ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸੱਤ (7) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ.
 • ਖੈਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੌਰਾ - ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ (1) ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ; ਜਦ ਤਕ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਰਲੀ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਈਪੀਐਸਡੀਟੀ) ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ - ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ (15) ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ, ਟੀਟੀਵਾਈ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ; ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਪਨਗਰੀਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਇਕ (1) ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ (2) ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ.
 • ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ, ਲੱਛਣ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਸਦੱਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸੱਤ (7) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ.
 • ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਛਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.
 • ਆਰਏਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਟੀਨ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ.