ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਵੈਲਕਮ ਪੈਕਟ

EPSDT ਸਰੋਤ (21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ)

ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ!

4 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੋਲੋਰਾਡਨ ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਕੋਲੋਰਾਡੋ (ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਰੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਖੇਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਐਮਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ ਕਿ ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਲੋਰਾਡਨਜ਼ ਇਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ HealthFirstColorado.com.