Access sa Mga Pamantayan sa Pangangalaga

Pag-access sa Pangangalaga - Ang aming Pangako sa Iyo

Ang mga Pangangalaga ng Pangangalagang Medikal ng Pangangalaga ("PCMP") ay kinakailangang maghatid ng mga Miyembro ng Health First Colorado (Medicaid Program ng Colorado) bilang isang Medical Home na malapit, na naglalayong makamit ang mataas na mga pamantayan sa pag-access sa pangangalaga tulad ng

 • Magbigay ng makatuwirang oras ng pagpapatakbo, kabilang ang 24 na oras na pagkakaroon ng impormasyon, referral at paggamot para sa mga pang-emergency na kondisyong medikal.
 • 24/7 na saklaw ng telepono na may access sa isang klinika na maaaring masubukan ang pangangailangan sa kalusugan ng Miyembro;
 • Pagkakaroon ng appointment sa isang katapusan ng linggo at pinalawig na oras ng araw ng trabaho; at
 • Maikling oras ng paghihintay sa lugar ng pagtanggap.
  • Urgent Care – within twenty-four (24) hours after the initial identification of need.
  • Outpatient Follow-up Appointments – within seven (7) days after discharge from a hospitalization
  • Non-urgent, Symptomatic Care Visit – within seven (7) days after the request
  • Well Care Visit – within one (1) month after the request; unless an appointment is required sooner to ensure the provision of screenings in accordance with the Department’s accepted Bright Futures schedule

Kinakailangan ang Mga Nagbibigay ng Kalusugan sa Pag-uugali na magbigay ng mga serbisyo sa Mga Miyembro sa isang napapanahong batayan, tulad ng sumusunod:

 • Kagyat na Pangangalaga - sa loob ng dalawampu't apat (24) na oras matapos ang paunang pagkakakilanlan ng pangangailangan.
 • Mga appointment sa pag-follow-up na outpatient - sa loob ng pitong (7) araw pagkatapos makalabas mula sa isang ospital.
 • Hindi kagyat na Pagbisitang Pangangalaga ng Sintomas - sa loob ng pitong (7) araw pagkatapos ng kahilingan.
 • Bisitahin ang Well Care - sa loob ng isang (1) buwan pagkatapos ng kahilingan; maliban kung ang isang appointment ay kinakailangan ng mas maaga upang matiyak ang pagkakaloob ng mga pag-screen alinsunod sa tinanggap na Kagawaran ng Maagang Pana-panahong Pagsusuri, Diagnostic at Paggamot (EPSDT) na mga iskedyul.
 • Pangangalaga sa Kalusugan ng Pang-emergency na Pag-uugali - sa pamamagitan ng telepono sa loob ng labinlim (15) minuto pagkatapos ng paunang contact, kasama na ang access sa TTY; sa tao sa loob ng isang (1) oras na pakikipag-ugnay sa Urban at suburban area, nang personal sa loob ng dalawa (2) na oras pagkatapos makipag-ugnay sa mga lugar na Rural at Frontier.
 • Hindi kagyat, Mga Sintomasyong Serbisyong Pangkalusugan na Pang-asal - sa loob ng pitong (7) araw pagkatapos ng kahilingan ng isang Miyembro.
 • Ang mga appointment ng administratibong pag-inom o mga proseso ng pag-inom ng pangkat ay hindi isasaalang-alang bilang isang appointment ng paggamot para sa hindi agarang pangangalaga sa sintomas.
 • Hindi ilalagay ng RAE ang mga Miyembro sa mga listahan ng paghihintay para sa paunang gawain ng mga kahilingan sa serbisyo.