Tổ chức khu vực là gì

Ở Colorado, Medicaid được gọi là Health First Colorado. Mọi Thành viên của Health First Colorado thuộc về một tổ chức khu vực quản lý việc chăm sóc sức khỏe thể chất và hành vi của họ. Đối tác Y tế Đông Bắc là một tổ chức khu vực và hỗ trợ một mạng lưới các nhà cung cấp để đảm bảo các Thành viên có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc một cách phối hợp.

PCP của bạn là liên hệ chính của bạn cho tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Họ có thể trả lời các câu hỏi của bạn về quyền lợi của bạn và giúp bạn nhận được dịch vụ chăm sóc mà bạn cần. Health First Colorado sẽ chỉ định một PCP cho bạn, nhưng bạn có thể chọn một nhà cung cấp khác trong mạng lưới bất kỳ lúc nào. Bạn sẽ được chỉ định vào một tổ chức khu vực mà PCP của bạn làm việc cùng. Tổ chức khu vực của bạn cũng có thể giúp bạn sử dụng các lợi ích sức khỏe thể chất và hành vi của bạn và có thể giúp kết nối bạn với các nhà cung cấp. Dưới đây là khu vực của các Đối tác Y tế Đông Bắc:

Colorado RAE Region 2 - Northeast Health Partners LLC

Vai trò của Đối tác Y tế Đông Bắc

Các Đối tác Y tế Đông Bắc sẽ giúp bạn:

 • Đánh giá hoặc sắp xếp việc đánh giá các nhu cầu về y tế, sức khỏe hành vi và tâm lý xã hội;
 • Thiết lập một kế hoạch điều phối chăm sóc hoàn chỉnh để giải quyết những nhu cầu này;
 • Phát triển mạng lưới Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc Chính (PCP) và vùng lân cận y tế;
 • Phối hợp giới thiệu đến các nhà cung cấp dịch vụ y tế chuyên khoa, các cơ quan dịch vụ con người hoặc các dịch vụ sức khỏe hành vi;
 • Tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa nhiều nhà cung cấp;
 • Theo dõi tiến độ liên quan đến kế hoạch điều phối chăm sóc của bạn.
 • Đáp ứng tất cả các yêu cầu điều phối chăm sóc của tổ chức khu vực.

Các Đối tác Y tế Đông Bắc sẽ:

 • Đánh giá nhu cầu của hội viên đối với các dịch vụ sức khỏe hành vi được đài thọ và lập kế hoạch cho các dịch vụ này;
 • Sắp xếp việc cung cấp các dịch vụ cần thiết về mặt y tế, bao gồm cả mức độ chăm sóc nội trú;
 • Phát triển và xác nhận mạng lưới các nhà cung cấp sức khỏe hành vi;
 • Xây dựng quy trình quản lý sử dụng;
 • Cung cấp khả năng tiếp cận đầy đủ các dịch vụ sức khỏe hành vi có trong chương trình bao gồm các tiêu chuẩn về mạng lưới đầy đủ.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi từ cấp độ chăm sóc này sang cấp độ chăm sóc khác (ví dụ, lập kế hoạch xuất viện);
 • Đáp ứng tất cả các yêu cầu của hợp đồng đối với lợi ích sức khỏe hành vi được giới hạn