[U gudub waxa ka kooban]

Iskaashatada Caafimaadka Waqooyi Bari

Ku soo dhawoow ururkaaga gobolka. Northeast Health Partners waa ururkaaga gobol ee Gobolka 2. Doorkeenu waa in aan ku biirno faa'iidooyinka caafimaadka jidheed iyo dabeecadeed oo aan hal qorshe u samayno. Waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawinno hagaajinta caafimaadkaaga, caafimaadkaaga, iyo natiijooyinka nolosha.

New Member Resources
Uurka
Address & Renewal Updates
Wellness And Prevention Resources
Maxaa ka dhigi kara daryeelkayga caafimaad mid wanagsan? Isuduwidda Daryeelka
Xubigeena ahaan, waxaad codsan kartaa macluumaadka far waaweyn, farta indhoolaha, qaabab kale ama luqado, ama in kor loogu akhriyo. Waxa kale oo aad codsan kartaa Luqadda Calaamadaha Ameerikaanka baahiyahaaga daawaynta. Adeegyadani waa bilaash. Waxaad wici kartaa 888-502-4189 si aad u codsato adeegyadan. Wixii TDD/TTY ah, wac 800-432-9553 ama Gobolka Relay 711 si lagaaga caawiyo nala soo xiriirida. Taleefannadani waa bilaash.

If you want any information on this website sent to you in paper form, please call us at 888-502-4189. We will send it to you for free within five (5) working days.

Español (Isbaanish) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-888-502-4189; TTY: 1-800-432-9553, Gudbinta Gobolka 711
Dental Benefits IconFaa'iidooyinka Ilkaha
soSomali