ਸਦੱਸ


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 888-502-4189 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ (5) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ.

ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਬ੍ਰੇਲ, ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 888-502-4189 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. TDD/TTY ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 800-432-9553 ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਰੀਲੇਅ 711 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ.

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਿਹਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸ (10) ਕਾ counਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ.

ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕੇਡ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੈ. https://www.colorado.gov/pacific/cdhs/contact-your-county