ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਨੋਟਿਸ

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਭਾਈਵਾਲ ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ, ਰੰਗ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਵੰਸ਼, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਲਿੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੇਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਰੁਝਾਨ, ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ, ਧਰਮ, ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਅਪੰਗਤਾ (ਐਕੁਆਇਰਡ ਇਮਿ Deਨ ਡੈਫੀਸੀਸੀਸੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਏਡਜ਼) ਜਾਂ ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਰੰਗ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਵੰਸ਼, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਲਿੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਧਰਮ, ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਪੰਗਤਾ, ਅਪੰਗਤਾ (ਐਕੁਆਇਰਡ ਇਮਿ Deਨ ਡੈਫੀਸੀਸੀਸੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਏਡਜ਼) ਜਾਂ ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਿਹਤ ਭਾਈਵਾਲ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੇਂਟ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਗੇਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਿਹਤ ਸਾਥੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ.