ਕੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ

ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਲਾਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਘਰ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 888-502-4190 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.

ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ (ਐਲਟੀਐਸਐਸ) ਮੈਡੀਕੇਡ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, https://www.colorado.gov/hcpf/long-term-services-and-supports-programs.

ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ https://www.colorado.gov/hcpf/programs-individuals-physical-or-developmental-disabilities.

ਕਮਿ Theਨਿਟੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ (ਸੀ ਐਲ ਏ ਜੀ) ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾਾਂ (ਐਲਟੀਐਸਐਸ) ਸਪੁਰਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ CLAG.

ਘਰ ਅਤੇ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਐਚਸੀਬੀਐਸ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦੱਸਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਦੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ, ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ. ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਅਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਮਿ ,ਨਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਵੇਖੋ. ਇਹ ਸਾਧਨ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ