ਕੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ

Care coordinators can help you find community resources, connect you with a counselor, or help with immediate needs like food, transportation, housing and more.

ਕੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ

ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਲਾਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਘਰ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 888-502-4190 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.

Long-Term Services and Supports (LTSS) Medicaid helps people who need ongoing medical or social support.  To be able to use this support, a Member must qualify with their income and medical issues.   If you want to learn more, go to the website, https://www.colorado.gov/hcpf/long-term-services-and-supports-programs.

ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ https://www.colorado.gov/hcpf/programs-individuals-physical-or-developmental-disabilities.

ਘਰ ਅਤੇ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਐਚਸੀਬੀਐਸ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦੱਸਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਦੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ, ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ. ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਅਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਮਿ ,ਨਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

To help choose between the programs that could be open to you, please see the links listed below.  These tools are designed to be used with the help of a Case Manager or your Advocate.

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ.