ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

Read for Healthy Life Image

ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ

ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੋ! ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!
Eat Better for a Healthy Life Image

ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਖਾਓ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਆਓ. ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!
Increase Your Energy and Fitness Image

ਆਪਣੀ Energyਰਜਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ! ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਿਹਤਰ ਫੋਕਸ, ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!
Chronic Health Issues Image

ਦੀਰਘ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ?

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਸਿਹਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੀਸੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!
Healthy Pregnancy, Healthy Babies Image

ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਕਾਨ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!
Fighting Depression Image

ਦਬਾਅ ਲੜਨਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਕੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਪੀਸੀਪੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੋ! ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!
Sleep Better, Live Better Image

ਸੁੱਤਾ ਬਿਹਤਰ, ਲਾਈਵ ਬਿਹਤਰ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੋਗੇ. ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ!
Control your Stress Image

ਆਪਣੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱ ,ਣ, ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!
Healthy Ways to Weight Loss Image

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ. ਮੈਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!
Winning Against Cancer Image

ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਪੀਸੀਪੀ ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!
Break the Habit Image

ਆਦਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!
Family Planning Image

ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!ਦੀਰਘ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

  • ਆਨ ਵਾਲੀ
  • ਆਨ ਵਾਲੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਪਿੱਠ ਦਾ ਘੱਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਾਪਸ ਦਰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ.
ਸੁੱਤਾ ਬਿਹਤਰ, ਲਾਈਵ ਬਿਹਤਰਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ CO.gov/PEAK ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਐਪ ਡਾingਨਲੋਡ ਕਰਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਕੋਲਰਾਡੋ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਮੁਫਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਿਰਫ਼ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.