Các thành viên


Nếu bạn muốn bất kỳ thông tin nào trên trang web này được gửi cho bạn dưới dạng giấy, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 888-502-4189. Chúng tôi sẽ gửi miễn phí cho bạn trong vòng năm (5) ngày làm việc.

Là Thành viên của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu thông tin ở dạng chữ in lớn, chữ nổi Braille, các định dạng hoặc ngôn ngữ khác hoặc được đọc to. Bạn cũng có thể yêu cầu Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ cho các nhu cầu điều trị của bạn. Các dịch vụ này miễn phí. Bạn có thể gọi 888-502-4189 để yêu cầu các dịch vụ này. Đối với TDD / TTY, hãy gọi 800-432-9553 hoặc State Relay 711 để được trợ giúp liên hệ với chúng tôi. Các cuộc gọi này là miễn phí.

Chào mừng đến với trang web của Đối tác Y tế Đông Bắc. Nếu bạn có Health First Colorado và sống ở một trong mười (10) quận mà các Đối tác Y tế Đông Bắc phục vụ, bạn đủ điều kiện nhận các dịch vụ sức khỏe thể chất và hành vi.

Ở Colorado, Medicaid được gọi là Health First Colorado. Mọi Thành viên của Health First Colorado đều thuộc về một tổ chức khu vực quản lý việc chăm sóc sức khỏe thể chất và hành vi của họ. Các Đối tác Y tế Đông Bắc là một tổ chức khu vực và hỗ trợ một mạng lưới các nhà cung cấp để đảm bảo các Thành viên có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc một cách phối hợp.

Bạn đã chuyển đi chưa? Vui lòng liên hệ với Bộ Dịch vụ Nhân sinh địa phương của bạn để đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin cập nhật. Đây là liên kết để tìm ra số điện thoại trong quận của bạn. https://www.colorado.gov/pacific/cdhs/contact-your-county