ਪੇਸ਼ਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ / ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ

ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼. ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟਿਕਾurable ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ. ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ.
  • ਇਕ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ.
  • ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਓਪੁਲਮੋਨਰੀ ਰੀਕਸੇਸੀਟੇਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਆਰ) ਨਿਰਦੇਸ਼. ਇਸ ਨੂੰ “ਮੁੜ ਨਾ ਉਤਰੋ” ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਅਡਵਾਂਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ਪੀਸੀਪੀ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਸੀਪੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਡਵਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਡਾ ਪੀ ਸੀ ਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਡਵਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਡਵਾਂਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ. ਇਹ ਲਿੰਕ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ. ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਰੋਡੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ.

ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਯੋਜਨਾ

ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਕੋਲ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਗੇਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ. ਸੰਕਟ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ.

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਐਡਵਾਂਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ - ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ. ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਇਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ!