ਸਿਹਤ ਨੇਬਰਹੁੱਡਜ਼

Health Neighborhood diagram

ਹੈਲਥ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ. ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਸੀਪੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਡਾਕਟਰ
 • ਮਾਹਿਰ
 • ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
 • ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ
 • ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਹਸਪਤਾਲ
 • ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ
 • ਸਿਹਤ ਗਠਜੋੜ
 • ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਵਾਜਾਈ
 • ਬੁingਾਪੇ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ
 • ਬੁingਾਪਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਸਰੋਤ
 • ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਗਠਨ

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੈਂਬਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ!