Phối hợp chăm sóc

Care coordinators can help you find community resources, connect you with a counselor, or help with immediate needs like food, transportation, housing and more.

Tờ thông tin về điều phối chăm sóc

Phối hợp chăm sóc có nghĩa là tất cả các nhà cung cấp dịch vụ của bạn làm việc với nhau. Những nhà cung cấp này có thể là bác sĩ, nhà cung cấp sức khỏe hành vi hoặc nhân viên xã hội của bạn. Họ muốn đảm bảo rằng bạn nhận được phương pháp điều trị cần thiết để duy trì sức khỏe. Có những vấn đề thực sự có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Những vấn đề này bao gồm không có cách để điều trị, thiếu thức ăn lành mạnh hoặc sống trong một môi trường không an toàn. Điều phối viên chăm sóc của bạn có thể giúp bạn tìm các nguồn lực địa phương như thực phẩm, quần áo, trợ giúp tiện ích, phương tiện đi lại và nhà ở. Điều phối viên chăm sóc của bạn cũng có thể nói chuyện với những người có liên quan với bạn và gia đình bạn, như trường học của con bạn hoặc Bộ Dịch vụ Nhân sinh.

Nếu bạn muốn tìm một điều phối viên chăm sóc trong khu vực của mình, vui lòng gọi 888-502-4190.

Dịch vụ và Hỗ trợ Dài hạn (LTSS) Medicaid giúp những người cần hỗ trợ liên tục về y tế hoặc xã hội. Để có thể sử dụng sự hỗ trợ này, một Thành viên phải đủ điều kiện về thu nhập và các vấn đề y tế của họ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web, https://www.colorado.gov/hcpf/long-term-services-and-supports-programs.

Để biết thông tin về các chương trình dành cho người khuyết tật về thể chất hoặc chậm phát triển, hãy truy cập https://www.colorado.gov/hcpf/programs-individuals-physical-or-developmental-disabilities.

Các dịch vụ tại nhà và dựa vào cộng đồng (HCBS) cung cấp thêm quyền lợi Medicaid cho các Thành viên đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Những miễn trừ này tạo cơ hội cho các Thành viên được điều trị tại nhà riêng của họ hoặc cơ sở địa phương. Các chương trình này phục vụ cho một loạt các Thành viên, chẳng hạn như người cao tuổi, người bị bệnh tâm thần, khuyết tật về trí tuệ hoặc phát triển, mù hoặc khuyết tật về thể chất. Để hội đủ điều kiện, các Thành viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn về thu nhập, y tế và điều trị tại nhà và cộng đồng.

Để giúp lựa chọn giữa các chương trình có thể mở cho bạn, vui lòng xem các liên kết được liệt kê bên dưới. Những công cụ này được thiết kế để sử dụng với sự trợ giúp của Người quản lý hồ sơ hoặc Người bào chữa của bạn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các dịch vụ tại nhà và dựa vào cộng đồng này thông qua Bộ Tài chính và Chính sách Chăm sóc Sức khỏe.

 

How To Refer To Care Coordination

    1. Please fill out Care Coordination Referral Form


    2. Call toll free 888-502-4190