10 جنگ برنده

Colorado Local Public Health & Environmental Resources آیا می دانید کلرادو 10 جنگ قابل برد دارد؟ این نبردها مناطقی است که وزارت بهداشت عمومی و محیط زیست معتقدند کلرادایی ها باید برای آنها "جنگ" کنند. این نبردها شامل موارد زیر است:
  • بهداشت روان و سو substance مصرف مواد
  • بهداشت دهان و دندان
  • غذای ایمن
  • تنباکو
  • چاقی
  • بارداری ناخواسته
  • هوای سالم تر
  • آب پاک
  • پیشگیری از بیماری های عفونی
  • پیشگیری از آسیب