با ما تماس بگیرید

ما اینجاییم تا کمک کنیم!

خدمات مشتری: 888-502-4189 (رایگان)
هماهنگی مراقبت: 888-502-4190 (رایگان)
Admin Line: 888-502-4191 (رایگان)
ادعاها: 800-888-3944 (رایگان)
coproviderrelations@carelon.com

خط ارائه دهنده ملی: 1-800-397-1630

مجوزهای بالینی: 1-888-502-4189

Carelon Behavioral Health EDI Help Desk:
1-888-247-9311 و گزینه 3 را فشار دهید ،
دوشنبه تا جمعه ، 8 صبح - 6 بعد از ظهر EST

Claims Mailing Address:
Carelon Behavioral Health
Attn: ادعاهای بهداشت اول کلرادو
PO Box 1850
Hicksville, NY 11802-1850

Claims Appeals Mailing Address:
Carelon Behavioral Health
Attn: Grievance and Appeals
PO Box 1851
Hicksville, NY 11802-1851

Regional Accountable Entity (RAE) Provider Contact Information