با ما تماس بگیرید

ما اینجاییم تا کمک کنیم!

خدمات مشتری: 888-502-4189 (رایگان)
هماهنگی مراقبت: 888-502-4190 (رایگان)
Admin Line: 888-502-4191 (رایگان)
ادعاها: 800-888-3944 (رایگان)

خط ارائه دهنده ملی: 1-800-397-1630

مجوزهای بالینی: 1-888-502-4189

میز راهنمای Beacon Health Options EDI:
1-888-247-9311 و گزینه 3 را فشار دهید ،
دوشنبه تا جمعه ، 8 صبح - 6 بعد از ظهر EST

آدرس پستی:
درخواستهای تجدیدنظر ادعاها و ادعاها
گزینه های بهداشتی چراغ
Attn: ادعاهای بهداشت اول کلرادو
صندوق پستی 1850 هکسویل نیویورک 11802-1850