"بسیار خوب است که همسالانی داشته باشید که درک کنند شما از کجا می آیید و قضاوت نمی کنند."
(سوزان سی. برنامه خدمات بهداشت روانی جامعه کلورادو مدیكاید)