"شما همیشه از قدرت برخوردار بوده اید عزیز من ، فقط باید آن را خودتان یاد بگیرید." - گلیندا