شکایت و تجدیدنظر

شما حق دارید هر زمان شکایت کنید. شما همچنین حق دارید درخواست تجدیدنظر برای هرگونه خدمات بهداشتی رفتاری انکارشده را ظرف مدت شصت (60) روز پس از اطلاع از عدم پذیرش خدمات دریافت کنید.

Northeast Health Partners به شما کمک می کند تا شکایت یا درخواست تجدیدنظر کنید. شما می توانید با هماهنگی شکایات و شکایات ما با شماره 888-502-4189 تماس بگیرید. این یک تماس رایگان است. آنها به شما کمک می کنند تا به س questionsالات شما پاسخ دهید و هر فرم مورد نیاز را برای شما ارسال می کنند. اگر به دلیل اینکه انگلیسی صحبت نمی کنید ، ناشنوا هستید یا کم شنوایی دارید ، به خدمات مترجم نیاز دارید ، لطفاً به ما بگویید. Health First Colorado بنا به درخواست شما خدمات مترجم را ترتیب می دهد

منابع انگلیسی

Recursos en Español