Mga Kapaligiran sa Kalusugan

Health Neighborhood diagram

Ang isang Health Neighborhood ay kasosyo ng isang Miyembro sa pangangalaga ng kalusugan. Ang layunin ay mag-focus sa kalusugan ng buong tao. Ang iyong PCP ay ang iyong bahay medikal at ang iyong Neighborhood sa Kalusugan ay ang mga propesyonal na sumusuporta sa iyong mga pangangailangan sa kalusugan.

Ang isang kapitbahayan sa Kalusugan ay maaaring may kasamang:

 • Mga doktor
 • Mga dalubhasa
 • Mga tagapagbigay ng Kalusugan sa Pag-uugali
 • Mga dentista
 • Mga pangmatagalang serbisyo at suporta
 • Mga Ospital
 • Kagawaran ng Pangkalahatang Kalusugan
 • Mga Alyansa sa Kalusugan
 • Hindi Pang-emergency na Transportasyong Medikal
 • Mga Ahensya sa Pagtanda
 • Mga Mapagkukunan ng Pagtanda at Kapansanan
 • Samahang Pangangalaga sa Pangangalaga

Ang layunin ng Northeast Partners ay mag-focus sa pangangalaga na nakasentro sa Miyembro!