Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ!

Dịch vụ khách hàng: 888-502-4189 (miễn phí)
Phối hợp Chăm sóc: 888-502-4190 (miễn phí)
Dòng quản trị: 888-502-4191 (miễn phí)
Yêu cầu bồi thường: 800-888-3944 (miễn phí)
Đường dây nhà cung cấp quốc gia: 1-800-397-1630 Ủy quyền lâm sàng: 1-888-502-4189 Carelon Behavioral Health EDI Help Desk:
1-888-247-9311 và nhấn tùy chọn 3,
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 6 giờ tối theo giờ EST Địa chỉ gửi thư:
Khiếu nại và Khiếu nại Khiếu nại
Carelon Behavioral Health
Attn: Health First Colorado Claims
PO Box 1850 Hicksville NY 11802-1850 Regional Accountable Entity (RAE) Provider Contact Information