Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ!

Dịch vụ khách hàng: 888-502-4189 (miễn phí)
Phối hợp Chăm sóc: 888-502-4190 (miễn phí)
Dòng quản trị: 888-502-4191 (miễn phí)
Yêu cầu bồi thường: 800-888-3944 (miễn phí)
coproviderrelations@carelon.com

Đường dây nhà cung cấp quốc gia: 1-800-397-1630

Ủy quyền lâm sàng: 1-888-502-4189

Carelon Behavioral Health EDI Help Desk:
1-888-247-9311 và nhấn tùy chọn 3,
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 6 giờ tối theo giờ EST

Claims Mailing Address:
Carelon Behavioral Health
Attn: Health First Colorado Claims
PO Box 1850
Hicksville, NY 11802-1850

Claims Appeals Mailing Address:
Carelon Behavioral Health
Attn: Grievance and Appeals
PO Box 1851
Hicksville, NY 11802-1851

Regional Accountable Entity (RAE) Provider Contact Information