Kalusugan ng populasyon

Pagtukoy sa Kalusugan ng populasyon 

Ang kalusugan ng populasyon ay tinukoy bilang "mga kinalabasan sa kalusugan ng isang pangkat ng mga indibidwal, kasama ang pamamahagi ng mga naturang kinalabasan sa loob ng pangkat." Ang Northeast Health Partners (NHP) ay gagana upang mabawasan ang mga pagkakaiba sa kalusugan sa loob ng populasyon ng Health First Colorado (Medicaid Program ng Colorado). Ang mga pagkakaiba sa kalusugan ay tumutukoy sa mga pagkakaiba sa pag-access o pagkakaroon ng mga serbisyo at pasilidad. Gagamitin ng NHP ang mga tool sa pamamahala ng kalusugan sa populasyon na pinag-aaralan ang pamamahagi ng mga kondisyon sa kalusugan at pag-uugali na nauugnay sa kalusugan upang mapabuti ang kalusugan ng Mga Miyembro. Isasaalang-alang din ng NHP kung paano tinutukoy ng panlipunan ang mga kalusugan, tulad ng kita, kultura, lahi, edad, katayuan ng pamilya, katayuan sa pabahay, at antas ng edukasyon na nakakaapekto sa kalusugan ng mga Miyembro.

Ang NHP ay nakabuo ng isang Plano sa Pamamahala ng Kalusugan ng Populasyon para sa parehong mga miyembro ng may sapat na gulang at bata. I-a-update ng NHP ang Plano ng Pamamahala sa Kalusugan ng Populasyon na may input mula sa lokal na Program Improvis Advisory Committee (PIAC), mga stakeholder sa komunidad, at iba pang mga tagabigay.

Ang aming diskarte sa Pamamahala ng Kalusugan ng populasyon ay sumasaklaw sa walong pangunahing elemento: 

  1. Ituon ang kalusugan ng mga populasyon
  2. Matugunan ang mga tumutukoy sa kalusugan at kanilang mga pakikipag-ugnayan
  3. Batayan ang mga desisyon sa ebidensya
  4. Taasan ang upstream na pamumuhunan 
  5. Mag-apply ng maraming diskarte 
  6. Makipagtulungan sa mga sektor at antas 
  7. Gumamit ng mga mekanismo para sa paglahok sa publiko 
  8. Ipakita ang pananagutan para sa mga kinalabasan sa kalusugan 

Ang NHP ay makikinabang sa teknolohiya tulad ng mga kampanya sa kalusugan na populasyon na nakabatay sa teksto at mga tool na nag-uugnay sa Mga Miyembro sa mga mapagkukunan ng komunidad. Titiyakin ng NHP na may kamalayan ang mga PCP at tagapag-ugnay ng pangangalaga sa mga kampanyang batay sa teksto upang mapatibay ang mga mensahe na natanggap ng aming Mga Miyembro. Ang mga kasapi na maaaring mangailangan ng mas masinsinang serbisyo o koordinasyon ng pangangalaga upang mapabuti ang kanilang pangkalahatang kalusugan at kabutihan ay ire-refer sa isang Coordinator ng Pangangalaga.

Ang NHP ay magbabahagi ng mga resulta sa Kagawaran ng Pangangalagang Pangkalusugan, Patakaran at Pagpopansya (HCPF), aming mga stakeholder sa komunidad, at sa publiko. Ang mga resulta ay ibabahagi sa pamamagitan ng pormal na pag-uulat sa HCPF, mga pagsasanay, pakikipagsosyo sa pamayanan, mga kwentong tagumpay, ang Member Advisory Council, at Regional PIAC.