Sức khỏe dân số

Xác định sức khỏe dân số 

Sức khỏe dân số được định nghĩa là “kết quả sức khỏe của một nhóm cá nhân, bao gồm cả việc phân bổ các kết quả đó trong nhóm”. Các Đối tác Y tế Đông Bắc (NHP) sẽ làm việc để giảm bớt sự chênh lệch về sức khỏe trong cộng đồng Health First Colorado (Chương trình Medicaid của Colorado). Chênh lệch về sức khỏe đề cập đến sự khác biệt về khả năng tiếp cận hoặc sự sẵn có của các dịch vụ và cơ sở vật chất. NHP sẽ sử dụng các công cụ quản lý sức khỏe dân số để nghiên cứu sự phân bổ của các tình trạng sức khỏe và các hành vi liên quan đến sức khỏe để cải thiện sức khỏe của các Thành viên. NHP cũng sẽ xem xét các yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe, chẳng hạn như thu nhập, văn hóa, chủng tộc, tuổi tác, tình trạng gia đình, tình trạng nhà ở và trình độ học vấn ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên.

NHP đã phát triển Kế hoạch Quản lý Sức khỏe Dân số cho cả Thành viên người lớn và trẻ em. NHP sẽ cập nhật Kế hoạch Quản lý Sức khỏe Dân số với đầu vào từ Ủy ban Tư vấn Cải thiện Chương trình địa phương (PIAC), các bên liên quan trong cộng đồng và các nhà cung cấp khác.

Cách tiếp cận của chúng tôi đối với Quản lý Sức khỏe Dân số bao gồm tám yếu tố chính: 

  1. Tập trung vào sức khỏe của quần thể
  2. Giải quyết các yếu tố quyết định sức khỏe và tương tác của chúng
  3. Quyết định dựa trên bằng chứng
  4. Tăng đầu tư thượng nguồn 
  5. Áp dụng nhiều chiến lược 
  6. Hợp tác giữa các ngành và các cấp 
  7. Cơ chế sử dụng lao động cho sự tham gia của cộng đồng 
  8. Thể hiện trách nhiệm đối với các kết quả sức khỏe 

NHP sẽ tận dụng công nghệ như các chiến dịch chăm sóc sức khỏe dân số dựa trên văn bản và các công cụ liên kết Thành viên với các nguồn lực cộng đồng. NHP sẽ đảm bảo rằng các PCP và điều phối viên chăm sóc biết về các chiến dịch dựa trên văn bản này để củng cố các thông điệp mà Thành viên của chúng tôi nhận được. Các thành viên có thể cần các dịch vụ chuyên sâu hơn hoặc phối hợp chăm sóc để cải thiện sức khỏe tổng thể và sức khỏe của họ sẽ được giới thiệu đến một Điều phối viên Chăm sóc.

NHP sẽ chia sẻ kết quả với Bộ Y tế, Chính sách và Tài chính (HCPF), các bên liên quan trong cộng đồng của chúng tôi và công chúng. Những kết quả này sẽ được chia sẻ thông qua báo cáo chính thức với HCPF, các khóa đào tạo, quan hệ đối tác cộng đồng, câu chuyện thành công, Hội đồng Cố vấn Thành viên và PIAC khu vực.