Trong khoảng

Các Đối tác Y tế Đông Bắc được cấp phép bởi Bộ phận Bảo hiểm, Tiểu bang Colorado, với tư cách là Mạng lưới Nhà cung cấp Dịch vụ Được Cấp phép Giới hạn và phải tuân theo các đạo luật và quy định khác nhau quản lý hoạt động kinh doanh của mình. Là một tổ chức khu vực theo hợp đồng với Nhà nước, chúng tôi quản lý các dịch vụ sức khỏe thể chất và hành vi cho các cá nhân sống trong mười (10) quận của chúng tôi. Chúng tôi tuân thủ các quy định của Liên bang và Tiểu bang quản lý hoạt động của các kế hoạch chăm sóc sức khỏe được quản lý được tài trợ bởi quỹ chăm sóc sức khỏe của Liên bang và Tiểu bang.