شکایت و تجدیدنظر

فرم شکایت

فرم شکایت

* قسمت باید پر شود
آیا فرم نمایندگی مشتری تعیین شده (DCR) تکمیل شده دارید؟ *

این فرم برای شکایت از طرف عضو 15 سال یا بالاتر لازم است.